Order 264

Turns: 17

Gimmicks Used:

ChocolateChocolate
Whipped CreamWhipped Cream
TomatoTomato

Tasks

Pic Task Amount
Score - 30000Score30000
Chocolate - 5Chocolate5
Whipped Cream - 4Whipped Cream4
Tomato - 4Tomato4

2 Star Tasks

Pic Task Amount
Score - 10000Score10000
Chocolate - 2Chocolate2
Whipped Cream - 6Whipped Cream6

3 Star Tasks

Pic Task Amount
Tomato - 1Tomato1